فیدلگ

کارفرمایان: فولاد مبارکه اصفهان، فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری، فولاد خراسان، فولاد سبا 

این لوله ها به منظور استفاده در فرایند خروج و انتقال گاز احیای تولید شده در مدول های احیاء صنایع فولاد استفاده می شوند. این قطعات از جنس فولاد مقاوم به حرارت به منظور کار در دمای °C1000 از سال 1392 تا کنون به تعداد بیش از 200 ست برای شرکت های فولاد مبارکه، فولاد سفید دشت، فولاد خراسان فولاد سبا تولید و تحویل گردیده است.

Comments are disabled.