رادیانت تیوب

کارفرمایان: فولاد ساب، صنایع هفت الماس

این قطعه جهت انتقال حرارت در کوره های پیش گرم واحدهای گالوانیزه بکار رفته و عمل پیش گرم ورق قبل از فرایند گالوانیزه شدن را انجام می دهد.
این قطعات از جنس فولاد مقاوم به حرارت به منظور کار در دمای °C800 از سال 1398 تا کنون به تعداد بیش از 30 ست برای شرکت های فولاد ساب و صنایع هفت الماس تولید و تحویل گردیده است.

Comments are disabled.